آیا از تغییرات جدید سایت صبح ملت راضی هستید
گزینه هاتعداد آراء
خیلی خوب۳۷
خوب۲۲
متوسط۴
ضعیف۱۲
خیلی بد۲۵

www.sobhemellatnews.ir © 2019