آیا از تغییرات جدید سایت صبح ملت راضی هستید
گزینه هاتعداد آراء
خیلی خوب۵۰
خوب۲۸
متوسط۷
ضعیف۱۳
خیلی بد۲۸

www.sobhemellatnews.ir © 2020