آیا از تغییرات جدید سایت صبح ملت راضی هستید
گزینه هاتعداد آراء
خیلی خوب۲۲
خوب۱۴
متوسط۲
ضعیف۷
خیلی بد۱۸

www.sobhemellatnews.ir © 2019