آیا از تغییرات جدید سایت صبح ملت راضی هستید
گزینه هاتعداد آراء
خیلی خوب۲۸
خوب۱۷
متوسط۲
ضعیف۸
خیلی بد۲۰

www.sobhemellatnews.ir © 2019