آخرین مطالب

خط و زبان اکدی

نگاهی اجمالی به سپیده دم خط و زبان اکدی فرهنگی - خوزستان - مقالات فرهنگی - مقالات علمی - تاریخ

نگاهی اجمالی به سپیده دم خط و زبان اکدی

  بزرگنمایی:

«اَکَّدی» akkadi نامی است که برای یک‌جا کردن دو گویش متفاوت «بابِلی» و «آشوری» و نیای هزارۀ سومیِ آنها «اکّدی باستان» به کار می‌رود. این نام از نامواژۀ «اَکَّد» برگرفته شده است. گویا اکّد شهری بوده است در نزدیکی بابل [نزدیک بغداد] که آنرا سارگون اکّدی 2300 پ.م  بنیاد نهاده است. سارگون را می‌توان نمونۀ نخستین الکساندر مقدونی دانست، زیرا فرمانروایی وی که از خلیج فارس تا خاورِ دریای مدیترانه  گسترده بود نیز همچون او دیری نپایید. در حالیکه جنوب عراق باستان پیشتر بخشی از قلمروی فرهنگی و زبانی سومریان بود. سارگون در آنجا الگویی نو از پادشاهی و مفهومی تازه از دولت  و یک زبان رسمی نو را رواج داد. سامی "اکّدی" (اصطلاحی که از دوران باستان برای تمایز میان زبان اکدی و سومری به کار رفته است) بهمراه زبان غیرسامی سومری در کتیبه های سارگون پاس داشته شده است. سامی ها از خیلی پیشتر ساکن منطقه بودند ولی تنها زمانی که زبانشان رسمی شد به نوشتار درآمد و ما اکنون می توانیم آنرا بخوانیم. اکدی کهنترین زبان شناخته شدۀ سامی است. با اینهمه، امروزه می توان از اکدی سرنخهای کهنتری را شناسایی کرد. بنابر شواهد سامی ها و سومری ها طی سده های پرشماری پیش از سارگون اکدی در کشمکش و برخورد به سر برده اند. زیرا اگرچه درکل ساختار و واژگان هر دو زبان عموماً محدود است ولی در جزئیات شباهتهای چشمگیری بین دو زبان وجود دارد، از جمله وام‌واژه هایی که در هر دو زبان به چشم می خورند. از سویی واژۀ اکدی: tamkārum "بازرگان"، مشتق از ریشۀ سامی *mkr-، در سومری به صورت damgara  به وام گرفته شده است (شاید بصورت tamkara آوایش می‌شده است)، و از سوی دیگر واژۀ سومری: .galé  "کاخ"، که ترکیبی است از é "خانه" و gal "بزرگ"، بصورت ekallu به اکدی راه یافته است، و از راه اکدی بصورت hekal "هیکل : کاخ، نیایشگاه" به عبری رسیده است. اثرات مهمتری که سومری بر روی اکدی داشته است را می توان در دستگاه آوایی و دستگاه نحوی اکدی دید. چیدمان جملات سومری کاملاً همانند زبانهای فارسی و لاتین است: فاعل – مفعول – فعل، که البته همین چیدمان در ساختار جملۀ اکدی نیز دیده می‌شود. بدون دانستن پیش از تاریخِ زبان اکدی، یعنی زمانی که اکدی هنوز زیر نفوذ سومری نرفته است، هیچ شاهدی برای اثبات اینکه ترتیب واژگانی اکدی زیر نفوذ سومری بوده است، وجود نخواهد داشت، ولی ترتیب واژگانی بسیار متفاوت کنعانی خواهر زبان اکدی در قیاس با اکدی، قویاً برداشت مذکور را پشتیبانی می کند. همچنین نامهای شخصی سامی مورد استناد در اسناد سومری پیش از سارگون اکدی همانند  Il-Addu  مرکب از Adad Hadad که نام یک ایزد است، یا El که صورت اولیه واژگان اله و الله است و نام ایزد غیرمرعی طوفان بوده است، ولی ارزش آنچه گذشت برای بازسازی زبان اندک است. بدینسان، ظهور اکدی بعنوان یک زبان نوشتاری حدود 2300 پ.م.  در بافت فرهنگ سومری و  با خطی که زبان سومری داشت، روی داد. زبان اکدی تنها زبان سامی است که با خط الفبایی نگارش نشده است. سومریها خط خود را در هزارۀ سوم پ.م. بصورت یک دستگاه نگارش تمام عیار بسط دادند، که ابزاری بوده است برای ثبت سخن و اندیشۀ انسان. خط مذکور توسط دستگاه بایگانی کتابی پشتیبانی می شد که برای ثبت ارقام، مبالغ و اندازه ها به کار می رفت، ولی این نشانه ها را می توان در هر زبانی شنید، مانند شماره های خاموش، و بنابراین اینها نمی توانند یک دستگاه نگارشی واقعی باشند. خط واقعی سومری تشکیل شده از فرتور‌نگاره‌هایی برای ریشه-نامها و ریشه-فعلها (اندیشه‌نگارها یا نشانه‌نگارها) و برخی از همین‌ها سپستر بعنوان نشانه هایی برای نشان دادن هجاهای بیان کنندۀ عناصر دستوری مورد نیاز جهت نشان دادن مواردی مانند حالت و اجتماع اسم و شخص، زمان و آنچه مربوط به فعل می شود، به کار رفتند. افزون بر آن، نشانه هایی در دست بود که آوایش نمی شدند و گونه‌نما نام داشتند. گونه نماها به اسمها می پیوستند تا گونه یا رستۀ آنها را تعیین کنند: ابزار چوبین دارای نشانه ای برای چوب بودند که یک پیشوند بود. نام گونه های ماهی دارای نشانۀ ماهی بود که آنها را دنبال می کرد، و نمونه های دیگری از همین دست. و اما مواد محلی سهل الوصول از جلگۀ آبرفتی میانرودان جنوبی بعنوان مواد نوشتاری رایج به کار رفته اند : خاک رس برای نوشتن روی لوح گلی، تکه ای از یک نِی با دنباله ای زینتی بعنوان ابزاری نوشتاری یا اصطلاحاً قلم حکاکی به کار می رفته است. خاک رس را مانند خاک سفالگری در آب می خواباندند، آنگاه یک هستۀ درونی را با یک لایۀ بیرونی نازک می پوشاندند. الواح از نظر اندازه با هم تفاوت داشتند، از مربع‌هایی حدود یک اینچ تا مربع‌هایی حدود یک فوت و نیم. اگرچه در مستطیل که رایج‌ترین شکل بود، بلندا بیش از پهنا است. در آغاز دبیران میانرودانی از آیین نگارش نابسامانی بهره می بردند. طی نیمۀ نخست هزارۀ سوم این شیوه ویرایش بسیار پیچیده و ناخرسند کننده بهبود یافت. نشانه هایی که بطور تصادفی در تقسیم ها در ردیفی جای گرفته بودند به سطری از نشانه‌ها با ترتیب درست تبدیل شدند. هنگامی که بالشتکهای گلی بطور کافی بزرگ شدند تا بیش از یک ستون بر هر جانب داشته باشند سرانجام سطور بر روی الواح ستونهای منظمی را شکل دادند. بدینسان زمانی که اکدی برای بار نخست به نوشتار درآمد، نشانه‌ها با ترتیب درستی در میان سطور جای می گرفتند. خاک رس مادۀ خوبی برای کشیدن تصاویر واقعی نبود. بلافاصله پس از اختراع الواح رُسی، فرتور‌نگاره ها به الگوهایی از آثار گوه-سان بر روی سطوح گِلی تبدیل شدند. دبیران قلم را درون مشت گره کرده نگه می داشتند و روی سطح لوح فرو می بردند، که در زاویۀ موربی نسبت به حرکت قلم قرار داشت. برایند کار آثار گوه‌سانی بود، و نام امروزین این دستگاه نوشتاری cuneiform "خط میخی" نیز از واژۀ لاتین cuneus "گوه" مشتق شده است. دیگر پیشرفت عمدۀ این خط تغییر جهت آن بود. در آغاز خطوط عمودی بودند و از گوشۀ فرازین سمت راست آغاز می شدند. از آنجا که قلم در دست راست جای داشت، این روش نگارش، خطر  صاف کردن سطور نگاشته شدۀ قبلی را  بهمراه داشت، چون دست برای نوشتن سطور بیشتر، روی سطور قبلی حرکت می کرد. بنابراین الواح 90 درجه چرخیدند و نگارش از گوشۀ فرازین دست چپ آغاز می شد و بطور افقی از چپ به راست ادامه می یافت. پیامد این تغییر آن است که در واقع همۀ نشانه‌ها رو به پهلو خوابیدند (90 درجه چرخیدند). گویا این تغییر جهت نزدیک 2000 تا 1500 سال پ.م. روی داده است. الواح این دوره در اینباره چیزی آشکار نمی کنند چون می توان آنها را به هر دو روش نگه داشت، و البته نوشته‌های روی آنها، برای نمونه ستون‌های سنگی یادبودی که دارای پیکره‌های انسانی هستند، به روشنی جهت نوشتار را نشان می دهند. اگرچه ممکن است دارای ادبیات کهنتری در قیاس با الواح گلی باشند. انطباق خط سومری با یک زبان سامی دشواریهای خود را داشته است. خط سومری پیش از سارگون اکدی دارای بیش از 500 نشانۀ گوناگون بوده است. بسیاری از این نشانه ها دارای بیش از یک ارزش هجایی یا اندیشه‌نگاری بوده اند. این دستگاه نوشتاری برای زبان سومری ایجاد شده بود و تطبیقش با زبان اکدی بسیار سخت می نماید.منصور بزرگمهر - اختصاصی صبح ملت نیوز


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

نمایشگاه انفرادی عکس با عنوان "پرواز در خیال" آثار عکس محمد شجری زاده

حمایت ایسپا از رساله‌های دکتری

درمان بیماری‌های عصبی با کمک یک کرم!

زمان توزیع کارت آزمون فراگیر ارشد پیام نور مشخص شد

برگزاری رویداد ملی "ایده‌بازار خوراک و نوشیدنی"/آخرین مهلت برای ارسال طرح‌ها و ایده‌ها

دستیابی به ترکیب کانی بهساز خاک با استفاده از زئولیت

استناد به مقاله گروه طب اورژانس بیمارستان امام حسین(ع)در کتاب مرجع تینتینالی 2020

تحصیل نوجوان 14 ساله در 2 رشته دانشگاه میشیگان

ابراز نگرانی برندگان جوایز نوبل 2019 درباره تغییرات آب و هوایی

مغز به کمک 3 نوع سلول روز را از شب تشخیص می‌دهد

استارتاپ‌های حوزه اجتماعی مشارکت‌های مردمی را گسترش می‌دهد

مروری بر سهم برخی پژوهشگاه‌ها از بودجه 99

اختصاص بودجه 4 میلیارد تومانی برای اجرای طرح‌های کلان ملی در لایحه بودجه 99

واقعیت مجازی به جنگ اعتیاد می‌رود!

"مسکو آماده همکاری با ناتو است"

ادبیات و درست نویسی ( با فرهنگ و بی‌ فرهنگ ) شماره 1

سقف وام ازدواج 30 میلیون تومان ماند

آخرین قیمت طلا و سکه و آخرین قیمت انواع ارز در #بازار_آزاد 98/09/17

نشانه‌هایی از بهبودی روابط ریاض و دمشق

درخواست دادستانی الجزایر برای صدور حکم حبس علیه سران نظام سابق

بهار عربی دوم

جزئیات برنامه آموزش نظامیان سعودی در آمریکا

کیف سرّی پوتین می‌تواند قیامت هسته‌ای به پا کند

علاوی خطاب به رئیس جمهور عراق: کشور را نجات بده!

کره شمالی دست به آزمایش موشکی "بسیار مهم" زده است

دستور عون برای تشدید تدابیر امنیتی در نشست دوشنبه پارلمان/ فراخوان معترضان برای بستن مسیرها

حملات جدید رژیم صهیونیستی به مواضع مقاومت در غزه

دستورات جدید به گروه‌های حشد شعبی درباره تظاهرات‌ عراق

وزیر اطلاعات: حمایت از اساتید دانشگاهی در حوزه امنیتی بر عهده وزارت اطلاعات است

حمایت از مستعدان‌برتر دوره پسادکتری افزایش یافت

استفاده از هوش مصنوعی در مرتب کردن لگوها

ارائه بیش از 1100 پروژه علمی به جشنواره دانش‌آموزی ابن‌سینا

آئین‌نامه بازار فناوری و سراهای نوآوری آزاد تصویب شد

از زندگی در خوابگاه‌های مجهز تا ورزش و تفریح در کنار درس

گیاهان هنگام استرس جیغ می‌کشند!

تولید نان‌های رنگی حاوی ویتامین‌ در کشور

کمپ اشتغال برای ایجاد فرصت شغلی در حوزه نانو برگزار می‌شود

وضعیت دانشگاه‌ها در روز دانشجو

ورود فناوری‌های دانش‌بنیان به عرصه مبارزه با مواد مخدر/آغاز فعالیت اولین کارخانه آنزیم از بهمن

شخص مسلحی که روز گذشته سه نفر را در پایگاه هوایی پنساکولای فلوریدا به قتل رساند، شهروند عربستان سعودی معرفی شده است.

ادبیات و سبک زنانه (زنانه نویسی) شماره 14

آخرین قیمت طلا و سکه و آخرین قیمت انواع ارز در #بازار_آزاد 98/09/16

چهار مورد اورژانسی و نجات بخش درباره موبایل

رونمایی از کتاب دیجیتال مارکتینگ

برترین مرکز پژوهشی استان خوزستان انتخاب شد

پایگاه خبری تجهیز نیوز مجوز فعالیت گرفت

رونمایی از ترجمه کتاب رفرنس مهندسی فاضلاب

برپایی یادواره شهدای دانشجوی دزفول و اندیمشک

سردشت دزفول رکوردار بیشترین میزان بارش باران

افتتاح سومین سردخانه مواد پروتئینی دزفول