آخرین مطالب

تحلیل شرکت جم پیلن

تحلیل شرکت جم پیلن اقتصادی

تحلیل شرکت جم پیلن

  بزرگنمایی:

تحلیل شرکت جم پیلن

معرفی شرکت:

شـرکت پلی‌پروپیلن جـم JPPC ) ) در سـال 1383 در منطقـه آزاد انـرژی پـارس در عسـلویه تأسـیس گردیـد. ایـن شـرکت تولیدکننـده انـواع گریدهای پلی‌پروپیلن بانام تجـاری “”JAMPILEN و بـا تکیه‌بر فنـاوری “spheripot” بـا ظرفیت اسـمی 300 هـزار تـن در سـال است.

جم پیلـن قـادر بـه تولیـد بیـش از 120 نـوع از گریـدهــای پلی‌پروپیلن شـامل هموپلیمـر، کوپلیمـر تصادفـی، کوپلیمـر ضربـه پذیر)هتروفـاز( و ترپلیمـر باهدف پوشـش تمامـی کاربردهـای پلی‌پروپیلن در بـازار ایـران و جهـان است.

دسترسـی مناسـب بـه خـوراک، ظرفیت تولیـد بـا مقیـاس جهانـی، موقعیـت اسـتراتژیک جغرافیایـی، تنـوع سـبد محصـول، خـوراک مبتنـی بـر گاز و بسـیاری عوامـل دیگـر باعـث شـده اسـت کـه شـرکت پلی‌پروپیلن جـم به‌عنوان تنهـا و بزرگ‌ترین تولیدکننـده تخصصـی پلی‌پروپیلن در کشـور جایـگاه نسـبتا خوبـی را در زمینـه فعالیـت خـود کسـب کنـد.
 

 

جم پیلن در یک نگاه:

 • ظرفیت اسمی 300،000 تن در سال
 • تأمین حدود 30 درصد از نیاز صنایع داخلـی کشـور شـامل صنایـع خـودرو، بسته‌بندی، لـوازم برقـی و خانگـی، پزشـکی و غیـره
 • قابلیـت تولیـد بیـش از 120 گریـد مختلـف هموپلیمـر، کوپلیمـر رنـدوم، کوپلیمـر ضربه‌پذیر و ترپلیمـر
 • بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننــــده پلی‌پروپیلن در کشـور
 • صـادرات بـه بیـش از 15 کشـور در سطح آسـیا و جهان

 

 

وضعیت سهامداران

همان‌طور کــه در جــدول ســهامداران نیــز مشــخص اســت شــرکت پتروشــمیران، پتروشــیمی جــم، صنــدوق سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین، شــرکت ســهامی بیمــه ایــران و شــرکت توســعه و مدیریــت ســرمایه صبــا ســهامداران درصــدی جــم پیلــن هسـتند. 9 درصد از سـهام شـرکت نیــز به‌صورت شــناور اســت.

 

 

 

 

جایـگاه پلی‌پروپیلن جـم در صنعت پتروشـیمی کشور و جهان:

دوسوم از پروپیلــن تولیدشده در دنیــا بــه پلی‌پروپیلن تبدیــل می‌شود و پیش‌بینی می‌گردد در بــازه 2021 تــا 2028 تقاضــا بــرای ایــن نــوع پلیمــر پرمصــرف سالانه 5/2 درصــد رشــد کنــد. درسال های اخیـر همـواره نـرخ رشـد تقاضــا بــرای پلی‌پروپیلن بیشــتر از نــرخ رشــد عرضــه آن بــوده اســت و دلیــل آن‌هم قیمــت پایین‌تر آن نســبت بــه دیگــر فرآورده‌های شــیمیایی رقیــب پلی‌پروپیلن اســت. پیشرفته‌ای ایجادشده در تکنولــوژی تولیــد انــواع پلی‌پروپیلن زمینــه را بــرای ایجــاد ثبــات در قیمــت پلی‌پروپیلن در بــازار جهانــی فراهــم کـرده و ایـن مسئله می‌تواند عاملـی در جهــت افزایــش تقاضــا بــرای ایــن محصــول باشــد.

تقاضــای ســالانه پلی‌پروپیلن در ســال 2022 حــدود 86 میلیــون تــن اســت. در میــان کشــورها بالاترین نــرخ رشــد بــه کشــورهای حــوزه بالتیــک و CIS اختصــاص دارد کــه نــرخ رشــد بالغ‌بر 14 درصــد اســت. در منطقــه خاورمیانــه نــرخ رشــد تولیــد پلی‌پروپیلن در بــازه 2019 تــا 2024 میــلادی در حــدود 2/4 درصــد اســت و کشــور ایــران در ایــن بــازه بــا پیش‌بینی راه‌اندازی واحدهــای در حــال احــداث، رشــد تولیــد 3/4 درصــدی خواهــد داشــت.

 

 

وضعیت تولید پلی‌پروپیلن در ایران

ردیف

نام واحد تولیدی

موقعیت جغرافیایی

ظرفیت اسمی (تن)

1

پلی‌پروپیلن جم

عسلویه

300,000

2

پتروشیمی مارون

بندر ماهشهر

300,000

3

پتروشیمی رجال

بندر ماهشهر

180,000

4

دی آریا پلیمر

خمین

175,000

5

پتروشیمی نوید زر شیمی

بندر ماهشهر

160,000

6

پتروشیمی پلی نار

تبریز

110,000

7

پتروشیمی شازند

اراک

75,000

جمع

1,300,000

 

 

 

 

 

 

P/E(fw)

P/E(ttm)

EPS fw 1402

نماد

4.37

6.9

16707

شکبیر

5.68

6.5

4727

شبصیر

5.9

7.1

5098

شاراک

6.26

8

7135

جم

6.31

5.59

10202

شغدیر

6.7

7.71

27328

جم پیلن

7.9

9.03

10062

آریا

5.7

14.96

5160

شاراک

15.6

7.07

10354

مارون

11.9

11.34

652

شجم

7.6

8.4

 

میانگین

 

 

 

 

 

 

معافیت مالیاتی جم پیلن تا سال 1407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفروضات تحلیل

نرخ تورم

40%

پلی‌پروپیلن

1198

نرخ برابری ارز

400000

ضریب تولید نسبت به ظرفیت

74%

فرض 40 روز اورهال

 

 

 

 

 

پیش بینی صورت سود و زیان

دوره مالی

1,397

1,398

1,399

1,400

1,401

1402 پیش بینی

پیش‌بینی صورت سود و زیان

دوره مالی

1397

1398

1399

1400

1401

1402 پیش‌بینی

فروش

17,923,320

33,245,716

65,623,854

93,188,097

94,371,810

101,705,672

بهای تمام‌شده کالای فروش رفته

(12,023,832)

(23,666,319)

(40,837,948)

(55,779,566)

(60,931,104)

(57,610,347)

سود (زیان) ناخالص

5,899,488

9,579,397

24,785,906

37,408,531

33,440,706

44,095,325

حاشیه سود ناخالص

33%

29%

38%

40%

35%

43%

هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی

(227,074)

(285,421)

(510,505)

(807,000)

(941,740)

(1,412,333)

هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی)

0

0

0

0

0

0

خالص سایر درآمدها (هزینه‌های) عملیاتی

0

0

384,025

5,620

126,966

129,153

سود (زیان) عملیاتی

5,672,414

9,293,976

24,659,426

36,607,151

32,625,932

42,812,144

حاشیه سود عملیاتی

32%

28%

38%

39%

35%

42%

هزینه‌های مالی

0

0

0

0

0

0

خالص سایر درامدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

843,292

1,731,036

2,688,601

5,800,232

10,724,519

12,501,254

سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

6,515,706

11,025,012

27,348,027

42,407,383

43,350,451

55,313,398

مالیات

0

0

(6,088,759)

(5,976,809)

(1,161,530)

(1,482,065)

سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

6,515,706

11,025,012

21,259,268

48,384,192

42,188,921

54,656,578

حاشیه سود خالص

36%

33%

32%

52%

45%

54%

سود (زیان) عملیات متوقف‌شده پس از اثر مالیاتی

0

0

0

0

0

0

سود (زیان) خالص

6,515,706

11,025,012

21,259,268

48,384,192

42,188,921

54,656,578

سود هر سهم پس از کسر مالیات

3,258

5,513

10,630

24,192

21,094

27,328

سرمایه

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

 

 

نرخ ارز

86,114

112,183

207,343

230,557

270,446

400,000

فروش (دلاری)

208,135,000

296,352,000

316,499,000

404,187,000

348,949,000

254,264,180

سود خالص (دلاری)

75,663,798

98,276,853

102,531,879

209,857,933

155,997,663

136,641,445

 

 

 

تحلیل حساسیت

نرخ پلی‌پروپیلن

27,328

1000

1050

1200

1250

1300

1350

1400

نرخ برابر ارز

300000

23104

23994

26662

27552

28441

29331

30220

350000

23407

24330

27100

28023

28947

29870

30794

400000

23709

24666

27538

28495

29452

30410

31367

450000

24011

25002

27976

28967

29958

30949

31940

500000

24314

25339

28414

29439

30464

31489

32514

 

میانگین اسپرد شرکت برای سال‌های گذشته معادل 500 دلار به ازای هر تن می‌باشد که در سال‌های اخیر به دلیل قیمت‌گذاری دستوری نرخ بین مجتمعی به‌گونه‌ای شرکت پتروشیمی جم با نرخی کمتر از بهای تمام‌شده پروپیلن را به شرکت پلی‌پروپیلن جم به فروش می‌رساند اسپرد این محصول تا 600 الا 700 دلار رسیده است.

طی کنفرانس اطلاعاتی سال 99 شرکت اسپرد میانگین 13 ماه گذشته را معادل 470 دلار به ازای هر تن می‌باشد.

تحلیل swot

نقاط قوت:

 • فناوری بروز خطوط تولید
 • ظرفیت 300 تنی تولید
 • وضعیت مناسب نقدینگی و سلامت بنیه مالی
 • تقسیم سود حداکثری
 • دسترسی مناسب به خوراک

فرصت‌ها:

 • تداوم معافیت مالیاتی تا سال 1407
 • بالا بودن هزینه واردات محصولات مشابه PP
 • کاربرد بالا در صنایع پایین‌دستی

نقاط ضعف:

 • عدم پایبندی به اجرای طرح‌های توسعه و پژوهش‌های در شرکت
 • عدم وجود امکان ذخیره‌سازی خوراک کافی
 • افزایش استهلاک و capex نگهداری

تهدیدها:

 • ورود رقبای جدید
 • ایجاد ظرفیت تولید pp در چین و هند و افزایش عرضه
 • نوسانات نفت و تأثیر آن بر نرخ خوراک
 • تحریم‌ها

 

 

تحلیلگر: یوسف جاویدکیا -  سبدگردان آمتیس


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

مرگ 5 میلیون نفر در سال ناشی از سوخت‌های فسیلی

راه‌اندازی رسانه نمایشی اختصاصی برای ناشنوایان در کشور

احتمال احیای سهمیه ویژه دانش‌آموزان عشایری در کنکور 1403

بورس در فاز چرخش؟

خوزستان به تنهایی توان تامین 63 روز گندم کل کشور را دارد

سود سهام عدالت تا شب یلدا واریز می‌شود/ چه کسانی سود یک میلیون و 200 هزار تومانی می‌گیرند؟

شیوع بیماری جدید در چین، نگرانی در سایر کشورها

داور زن ایرانی در المپیک پاریس

راه های همبستگی با غزه

دوباره باید ماسک بزنیم؟

ابر چالش خوزستان مدیریت است

شرایط پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شریف اعلام شد

درخواست جنبش عدم تعهد برای تحقیق درباره استفاده رژیم صهیونیستی از سلاح‌های شیمیایی

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر اعلام کرد بودجه 700 میلیارد تومانی برای تبدیل موتورسیکلت‌های بنزینی پایتخت به برقی

رئیس سازمان بورس اعلام کرد سهام عدالت فعلا فروشی نیست/ واریز اولین مرحله سود سهام عدالت در آذرماه

در دیدار سفیر عربستان و رییس سازمان حج مطرح شد مساعدت عربستان برای ازسرگیری عمره ایرانی‌ها

ماجراهای حنجره طلا آماده نمایش می شود

وزیر کار: منابع افزایش حقوق بازنشستگان پیش بینی نشده است

برندگان و بازندگان واردات خودرو

شرایط برقراری پوشش بیمه‌ای «فریز تخمک» و «رحم اجاره‌ای»

واکنش خمس به پیشنهاد باشگاه اسپانیایی

CR7 تنها نیست؛ از نمونه‌های خارجی تا الگوی ایرانی

اوضاع بر وفق مراد یحیی و شاگردانش

سفیر ایران در دوحه: تعامل نزدیکی با قطر داریم/ 14 زندانی ایرانی آزاد شده‌اند

عذرخواهی بیرانوند از کریستیانو رونالدو

تشریح اجرای طرح های آبرسانی در جنوب سیستان و بلوچستان

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور پاسخ داد آیا مدت زمان سربازی به 12 ماه کاهش می‌یابد؟

موافقت حماس با تمدید دو روزه آتش‌بس غزه

چرا آژانس هزینه بازنگشتن آمریکا به برجام را از ایران طلب می‌کند؟

طهرانچی خبرداد دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد وام شهریه بدون بهره می‌گیرند

مادران باردار سبد غذایی رایگان می‌گیرند/ از یارانه 4 میلیونی تا سبد بهداشتی و پوشاک

مهاجم سابق استقلال هم رباط داد؟

مهاجم سابق استقلال هم رباط داد؟

قضاوت بازی‌ مرگ و زندگی پرسپولیس به چینی‌ها رسید

نتیجه مسابقات جهانی جوانان همه را به آینده وزنه‌برداری امیدوار کرد

اعتراض روزنامه اماراتی به تصمیمات مجیدی

آخرین وضعیت اجرای طرح گواهینامه آسان موتورسیکلت در کشور/ اعلام روش دریافت یک روزه گواهینامه

سردار را خیلی دوست دارم، او دیوانه‌کننده است

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد درآمدهای مالیاتی 2 برابر درآمدهای نفتی شد/ شناسایی 18 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

اظهارنظر مالیاتی‌ها برای افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد1403

5 نکته مهم برای داوطلبان آزمون پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌ فرهنگیان

وعده‌ای که به زودی عملیاتی می‌شود؛ خودروهای برقی آذرماه می‌آیند

برنامه‌ منطقه خلیج فارس برای زندگی پسانفت

با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ناوشکن دیلمان به ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ملحق شد

جایزه کتاب سال خوزستان به یک دزفولی تعلق گرفت .

قیمت طلا و سکه 5 آذر 1402 / افزایش قیمت‌ها در آرامش بازار طلا

توضیحات حاجی‌زاده درباره آخرین دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خبر داد ورود 1000 اتوبوس برقی به کشور تا دو ماه آینده

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد افزایش سقف وام قرض‌الحسنه به 300 میلیون/ مجوز پرداخت به بانک‌های رسالت، ملی و سپه

ستاره فولاد فصل را از دست داد؟