آخرین مطالب

رونمایی از کتاب دیجیتال مارکتینگ فرهنگی - اقتصادی - سیاسی - بین الملل - اجتماعی - علمی وفناوری - بخش ویژه صبح ملت نیوز

رونمایی از کتاب دیجیتال مارکتینگ

  بزرگنمایی: 
پس از تالیف نسخه سوم کتاب بازاریابی دیجیتال در سال 1394 جدیدترین ویرایش کتاب دیجیتال مارکتینگ در مرکز مهندسی انتشارات عطران استارت خورد و در اسرع وقت این اثر ماندگار که به عنوان رفرنس دروس بازاریابی دیجیتال در مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی تعیین شده است در اختیار خوانندگان و متخصصان این رشته قرار می گیرد .
این کتاب توسط دکتر متینه مقدم  مدرس دروس کسب و کار دانشگاه های جامع علمی کاربردی استان تهران و دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان مدیر مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد تالیف و گردآوری شده است . این اثر به زودی در انتشارات عطران در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت
پیشگفتار کتاب :  
در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺶ روی ﺟﻮاﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻـﻨﻌﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮد درآﻣﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ می‌باشد.اﻓـﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑـﺖ و پیچیده‌تر ﺷـﺪن اﻧﺘﻈـﺎرات و ﺑـﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﻗّﻌﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻇﻬﻮر نوآوری‌های ﺟﺪﯾـﺪ ،ﺗﺤـﻮّﻻت ﺑـﺴﯿﺎری را در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اهمّیّت ﻣـﺸﺘﺮی و اﯾﺠـﺎد رﺿﺎﯾﺖ در ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و وﻓـﺎدار ﻧﻤـﻮدن اﯾـﺸﺎن ﺑـﻪ ﮐـﺎﻻ ﯾـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻪ دغدغه‌ای ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و شرکت‌ها و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ درک ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ سازه‌ها در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻣﺤﺴﻮب می‌شوند،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑـﺴﯿﺎری از سازمان‌ها برنامه‌های ﺣﻔﻆ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣـﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨـﺸﯽ از فعّالیّت‌های اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ کرده‌اند.
ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و شرکت‌ها ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ راﺿﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨدﺑﻮد ﺗﺎ در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑـﺖ ﺑﻘـﺎء ﺧـﻮد را ﺗـﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪ.ﺗﺮﻏﯿـﺐ و ﺗـﺸﻮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻔاهیم پیچیده‌ای را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮند،در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﻓﻌـﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی می‌کوشند ﺗﺎ از اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛّﺮﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ و اﺳـﺘﻔﺎده از روشﻫــﺎﯾﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ از ﺑــﺴﺘﺮﻫﺎی ﻓﻨــﺎوری دﯾﺠﯿﺘــﺎل اﺳــﺘﻔﺎده می‌کنند. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﻢ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﻤـﯿﻦ اﺑﺰارﻫـﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘـﺎﻟﯽ، اداره ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸـﺘﺮی در ﯾـﮏ ﻣﺤــﯿﻂ ﭘﯿـﺸـﺮﻓﺘﻪ رسانه‌ای ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ و ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤـﺴﻮب می‌شود و ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ اﻣﮑــﺎن اﻃّــﻼع رﺳــﺎﻧﯽ ﮔـﺴـﺘﺮده را ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐـﺮده، اﻣﮑـﺎن ﮐﺴـﺐ اﻃّﻼﻋﺎت از وﺿﻌﯿّﺖ ﺑـﺎزار و ﺳـﺎﯾﺮ رﻗﺒـﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻬﯿّﺎ ﮐـﺮده اﺳـﺖ.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

ایستگاه راه آهن اندیمشک| نمازخانه ای به زیبایی و تمیزی این ایستگاه ندیده‌ام!

التعاون 0- پرسپولیس 1 |+خلاصه و آمار بازی

یک فرد ناشناس با خودرو وارد محوطه محل اقامت سفیر ایالات متحده در مسکو شد.

تبارتیات ​در دزفول منتشر شد

احوالات کشور با دیدگاه فوتبالی.

دومین جلسه مشترک امام جمعه‌، نماینده و فرماندار دزفول جهت توسعه و رفع مشکلات شهرستان برگزار گردید

پایان قریب الوقوع 52 سال ایستادگی در «کیش»

یک سبد انجیر 2

توضیحات معاونت امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان پیرامون تجمع زائرین در مرز شلمچه

رئیس شورای بخش گمبوعه شهرستان حمیدیه عنوان کرد:خواستار ورود جدی دادستان در بخش بهداشت هستیم

از استقلال شوش توسط رئیس دفتر نماینده، شهردار و عضو شورای اسلامی استقبال شد.

تمامی مطالبات تیم استقلال شوش شنیده شد

اهداف سلطان سلیم از لشکرکشی به ایران/تهیه کننده علی غلامرضائی،مدرس دانشگاه وپژوهشگرتاریخ ایران

خبر فوری از مرز شلمچه

واکنش دکتر رضا اجتهادی، رئیس انجمن فیزیک ایران درباره حذف دختران از روی جلدکتاب ریاضی سال سوم دبستان

انجام عمل جراحی بسیار دشوار در شوش

پذیرش 3000دانشجوی جدیدالورود در دانشگاه الزهرا

آغاز توزیع کارت آزمون صلاحیت حرفه‌ای پرستاران از 31 شهریور

41 پروژه نیمه تمام خوابگاهی در کشور ردیف بودجه ندارند

ضرورت حمایت دولتی از محصولات فناورانه/خرید دولتی محصولات زمینه‌ساز رشد نوآوری می‌شود

تصویر ماهواره‌ای از طوفان سهمگین در آمریکا

59 درصد فقرای کشور شاغل بوده و 30 درصد فقرا بازنشسته هستند

قیمت سفر با تاکسی هوایی شرکت "ولوکوپتر" مشخص شد

فضای حمایت از کسب و کارهای فناورانه معدنی ایجاد شد

تمدید مهلت ثبت نام شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

درمان آسیب‌های نخاعی با کمک یک سیستم دارورسانی هوشمند

ضرورت توجه متوازن به تمامی حلقه‌های زنجیره علم تا عمل

ضرورت پیوستن دانشگاه‌ها به تحقیقات بین المللی در شرایط کرونا

دانشگاه خوارزمی صاحب مرکز رشد واحدهای فناور می‌شود

تشخیص و درمان بهتر بیماری‌ها با کمک یک دست رباتیک

دستورالعمل شرکت در آزمون جامع دانشجویان علامه ابلاغ شد

رادیو صبح ملت ویژه شهرستان درفول منتشر شد

مهلت ثبت نام در دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی تمدید شد

تعویق سیزدهمین پرتاب "استارلینک"/زمان بعدی پرتاب مشخص نیست

با هدف تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه؛ از طرح"پل" رونمایی شد

رادیو شوش منتشر شد

کرونا جنگ نیست؛ تعامل است

رضاحسینی: افزایش قیمت خودرو مردم را سردرگم کرده است

آمریکا: داعش با 20 گروه به گسترش نفوذ خود در خارج از عراق و سوریه ادامه می‌دهد

دیدار هفتگی دکتر علیرضا ورناصری با تعدادی از وزرا +مصوبات

پملپ یک دفتر دیگر ارائه دهنده خدمات دولتی توسط بازرسان مرکز بهداشت دزفول

حریرچی: کل کشور وضعیت قرمز دارد

کیارستمی : من هنوز دنبال عصا می گردم ،قسمت دوم کلاس درس زنده یاد استاد عباس کیارس رستمی برگفته از فیلم بلند کیارستمی وعصای گمشده

ظریف: هیچ اتفاق جدیدی در 20 سپتامبر رخ نمی‌دهد

وزیر جهاد کشاورزی: سالانه 1 میلیون تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود

رئیس جمهور:وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مدارس نظارت لازم را اعمال کنند

سخنگوی دولت: بیش از هر زمانی نیازمند تفاهم و گفتگو هستیم

پیرایش بجای آرایش بحثی پیرامون گرافیک محیطی و احجام شهری

🔴دیدار مدیر و اعضای کمیته های خانه مطبوعات با مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس خوزستان به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس

٢٧ شهریور؛ روز ملی شعر و ادب پارسی