آخرین مطالب

رونمایی از کتاب دیجیتال مارکتینگ فرهنگی - اقتصادی - سیاسی - بین الملل - اجتماعی - علمی وفناوری - بخش ویژه صبح ملت نیوز

رونمایی از کتاب دیجیتال مارکتینگ

  بزرگنمایی: 
پس از تالیف نسخه سوم کتاب بازاریابی دیجیتال در سال 1394 جدیدترین ویرایش کتاب دیجیتال مارکتینگ در مرکز مهندسی انتشارات عطران استارت خورد و در اسرع وقت این اثر ماندگار که به عنوان رفرنس دروس بازاریابی دیجیتال در مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی تعیین شده است در اختیار خوانندگان و متخصصان این رشته قرار می گیرد .
این کتاب توسط دکتر متینه مقدم  مدرس دروس کسب و کار دانشگاه های جامع علمی کاربردی استان تهران و دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان مدیر مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد تالیف و گردآوری شده است . این اثر به زودی در انتشارات عطران در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت
پیشگفتار کتاب :  
در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺶ روی ﺟﻮاﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻـﻨﻌﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮد درآﻣﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ می‌باشد.اﻓـﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑـﺖ و پیچیده‌تر ﺷـﺪن اﻧﺘﻈـﺎرات و ﺑـﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﻗّﻌﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻇﻬﻮر نوآوری‌های ﺟﺪﯾـﺪ ،ﺗﺤـﻮّﻻت ﺑـﺴﯿﺎری را در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اهمّیّت ﻣـﺸﺘﺮی و اﯾﺠـﺎد رﺿﺎﯾﺖ در ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و وﻓـﺎدار ﻧﻤـﻮدن اﯾـﺸﺎن ﺑـﻪ ﮐـﺎﻻ ﯾـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻪ دغدغه‌ای ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و شرکت‌ها و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ درک ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ سازه‌ها در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻣﺤﺴﻮب می‌شوند،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑـﺴﯿﺎری از سازمان‌ها برنامه‌های ﺣﻔﻆ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣـﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨـﺸﯽ از فعّالیّت‌های اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ کرده‌اند.
ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و شرکت‌ها ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ راﺿﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨدﺑﻮد ﺗﺎ در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑـﺖ ﺑﻘـﺎء ﺧـﻮد را ﺗـﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪ.ﺗﺮﻏﯿـﺐ و ﺗـﺸﻮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻔاهیم پیچیده‌ای را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮند،در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﻓﻌـﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی می‌کوشند ﺗﺎ از اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛّﺮﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ و اﺳـﺘﻔﺎده از روشﻫــﺎﯾﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ از ﺑــﺴﺘﺮﻫﺎی ﻓﻨــﺎوری دﯾﺠﯿﺘــﺎل اﺳــﺘﻔﺎده می‌کنند. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﻢ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﻤـﯿﻦ اﺑﺰارﻫـﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘـﺎﻟﯽ، اداره ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸـﺘﺮی در ﯾـﮏ ﻣﺤــﯿﻂ ﭘﯿـﺸـﺮﻓﺘﻪ رسانه‌ای ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ و ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤـﺴﻮب می‌شود و ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ اﻣﮑــﺎن اﻃّــﻼع رﺳــﺎﻧﯽ ﮔـﺴـﺘﺮده را ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐـﺮده، اﻣﮑـﺎن ﮐﺴـﺐ اﻃّﻼﻋﺎت از وﺿﻌﯿّﺖ ﺑـﺎزار و ﺳـﺎﯾﺮ رﻗﺒـﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻬﯿّﺎ ﮐـﺮده اﺳـﺖ.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

*اقدام جالب و ستودنی شهردارمسجد سلیمان*

آخرین قیمت طلا و سکه و آخرین قیمت انواع ارز در #بازار_آزاد 98/11/06

شرح حال ناهیدی / شعر : گفتگو بین دو نفر که لکنت زبان دارند / فایل صوتی گویش دزفولی

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سال آینده/ سناریوهای تعیین دستمزد 99 کارگران

42 درصد متقاضیان مسکن ملی حذف شدند

موسوی: رفتار مرزبانی آمریکا با ایرانیان، نژادپرستی مطلق و نقض حقوق بشر است

فرهنگ سازی محیط زیستی با برپایی غرفه محیط زیستی در نمایشگاه کتاب خوزستان

و اول کلمه بود

کتابسوزان !!! فاجعه ای انسانی و علمی

پیام رهبر انقلاب به نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا

سود سهام عدالت چه زمانی واریز می‌شود؟

آخرین قیمت طلا و سکه و آخرین قیمت انواع ارز در #بازار_آزاد 98/11/05

وزیر امور خارجه: ما در سال 2018 آغاز کننده مکانیسم حل اختلاف بودیم

«ایران تهران نیست» در جشنواره فیلم فجر تنها یک شعار باقی ماند

نمایش حداکثر سه سانس فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در استان‌ها

معرفی فیلم‌های جشنواره فجر در برنامه «تا جشنواره 38»

در اکران نوروز اولویت با فیلم‌های جشنواره است

تیم ملی تکواندو زنان راهی ترکیه می‌شود

زنان دو برابر مردان در خطر ابتلا به افسردگی هستند

عضو فراکسیون زنان مجلس با ابراز تعجب نسبت به طولانی شدن لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت گفت: در آخرین پیگیری‌هایی که با معاون فعلی امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری داشتیم، گفتند که الان در کمیسیون قضایی دولت در دست بررسی است.

فدراسیون فوتبال ایران؛ دبیاسی: در حال مذاکره در مورد جزئیات قراردادمان هستیم

ویروس کرونا و خرد ورزی سیاستگذاران هوشمند

برند پمپرز Pampers در جایگاه اول تجربه برند در دنیا!

دلنوشته های یک ایراندوست کتابخوان:مرگ کتابفروشی "طهوری" ، نماد مرگ ارزش های اخلاقی است

رفتار ناشایست خدمات فرودگاه مهرآباد با دیاباته/ باشگاه استقلال پیگیر ماجرا شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: کیفیت جشنواره تئاتر فجر امسال را مثبت ارزیابی می‌کنم

«جلال» از شبکه یک سیما پخش می‌شود

برگزاری بزرگداشت شهیدان قادرپناه در دزفول

انفجار مین در غرب کرخه

کره شمالی انتصاب وزیر امور خارجه تازه خود را تایید کرد

شناخت برگزیدگان مسابقه ملی آن سوی واقعه

برنامه 7 بندی مقتدی صدر برای خروج آمریکا از عراق

نمایش فیلم سینمایی «پاستاریونی» در بلغارستان

پوتین وزیر اقتصاد سابق روسیه را مشاور خود کرد

ترامپ توافق‌نامه جدید سه جانبه با مکزیک و کانادا را امضا می‌کند

ترامپ: تا سه‌شنبه از معامله قرن رونمایی می‌کنیم

انصارالله: در صورت ادامه تجاوزات به یمن، حملات خود به عربستان را ازسرمی‌گیریم

هیئت داوران فیلم کوتاه و نگاه نو فیلم‌ فجر

برگزاری تظاهرات میلیونی ضد آمریکایی در عراق

کرمی: 119 نمایش در جشنواره فجر امسال به صحنه می‌روند/میانگین بلیت‌های جشنواره 20 تا 30هزارتومان است.

چاپ جلد دوم کتاب مهندسی فاضلاب تصفیه وبازیابی منابع (متکف)

وقتی بحث بر ساکنین کاخ ها آمد

ابتکار: 21 سند برای ارتقای زنان و خانواده تصویب شده است

پنج فوبیای جدید بشر را بشناسید

آخرین قیمت طلا و سکه و آخرین قیمت انواع ارز در #بازار_آزاد 98/11/03

«لباس شخصی» در مراحل آخر فنی قرار دارد

طلا یک ماهه چقدر گران شد؟

حضور نمایندگان 21 کشور در تئاتر فجر/فهرست آثار جدید جشنواره منتشر شد

خداحافظی بیرانوند با بازیکنان پرسپولیس در رختکن

سرخوشی مرگبار !!!