رادیوخبری صبح ملت ویژه شهرستان شوش منتشرشد

بامروری بر مهم ترین خبرهای شهرستان در هفته ای که گذشت

رادیوخبری شوش منتشرشد

بامروری بر مهم ترین خبرهای شهرستان در هفته ای که گذشت.

لینک اضافی
https://aparat.com/v/t6ruL

گوینده :صوفیا حاجی پور
سردبیر :محمدرشیدپور

گرامی می داریم  نام و یاد زنده یاد

الهه منگری

عزیز را

خروج از نسخه موبایل