مطهری: میزان مشارکت در تصمیمات قدرتهای جهان علیه ایران تاثیر دارد

سرلیست فهرست صدای ملت گفت: میزان مشارکت می‌تواند در تصمیمات قدرتهای غربی و شرقی علیه ایران تاثیر داشته باشد به همین دلیل مردم بدون در نظر گرفتن حضور یا عدم حضور افراد و جریانهای سیاسی در انتخابات شرکت کنند.

سرلیست فهرست صدای ملت گفت: میزان مشارکت می‌تواند در تصمیمات قدرتهای غربی و شرقی علیه ایران تاثیر داشته باشد به همین دلیل مردم بدون در نظر گرفتن حضور یا عدم حضور افراد و جریانهای سیاسی در انتخابات شرکت کنند.

به گزارش ایسنا، علی مطهری در سومین روز تبلیغات انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی در نشست خبری در «تسنیم» حضور یافت و درباره انتخابات ۱۱ اسفند صحبت کرد و به سوالات خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد و گفت: شرایط امروز کشور اعمیت انتخابات را بیشتر کرده است.وی اقزود: میزان مشارکا حامل دیام داخلی و خارجی است. میزان مشارکت می تواد در تصمیمات قدرتهای غربی و شرقی تاثیر داشته باشد. مردم بدون در نظر گرفتن حضور یا عدم حضور افراد و جریانهای سیاسی در انتخابات شرکت کنند.
ادامه دارد…

خروج از نسخه موبایل